CAS号:

分子式:

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    1-乙酰基-4-溴苯 4-bromo-1-ethyl-2-nitrobenzene