CAS号:

分子式:

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    2-(2-氨乙基)吡啶 吡唑并[1,5-a]吡啶-3-羧酸 2,4,5-三氯嘧啶 吡唑并[1,5-A]吡啶-3-甲酸乙酯 3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine 3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷-2-基)h-吡唑并[1,5-a]吡啶

    下游百科

    吡唑并[1,5-a]吡啶-3-甲醛 吡唑[1,5-a]吡啶-7-甲醛 7-碘-吡唑并[1,5-A]吡啶 3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷-2-基)h-吡唑并[1,5-a]吡啶