<2-Hydroxy-3-(naphthyl-(1)-carbamoyl)-naphthalin>-(1azo2)-<2'-phenylmercapto-diphenyloxid>

CAS号:

3263-38-5

分子式:C39H27N3O3S

  •   百科  
  • 供应商