1-(1-ethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-5-(2-hydroxy-4,6-dinitro-phenyl)-3-phenyl-formazan

CAS号:

33883-62-4

分子式:C22H18N8O5

  •   百科  
  • 供应商