<2-Hydroxy-3-(phenylcarbamoyl-naphthalin>-(1azo2)-<3'-phenylmercapto-diphenyloxid>

CAS号:

3065-65-4

分子式:C35H25N3O3S

  •   百科  
  • 供应商