<2-Hydroxy-3-phenylcarbamoyl-naphthalin>-(1azo2)-<2'-phenylmercapto-diphenyloxid>

CAS号:

3263-37-4

分子式:C35H25N3O3S

  •   百科  
  • 供应商