<2-Hydroxy-3-phenylcarbamoyl-naphthalin>-(1azo4)-<2'-phenylmercapto-diphenyloxid>

CAS号:

3269-42-9

分子式:C35H25N3O3S

  •   百科  
  • 供应商