5-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-4-ethoxycarbonylamino-2-hydroxy-benzoic acid

CAS号:

30957-64-3

分子式:C21H21N5O6

  •   百科  
  • 供应商