N-Benzyloxycarbonyl-DL-phenylalanin-<4-(4-chlor-phenylazo)-phenylester>

CAS号:

2642-29-7

分子式:C29H24ClN3O4

  •   百科  
  • 供应商