2-phenyl-4-(phenylcarbamoyl-methylsulfanyl)-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester

CAS号:

33089-24-6

分子式:C21H19N3O3S

  •   百科  
  • 供应商