1-(4-amino-phenyl)-ethanone-(2,4-dinitro-phenylhydrazone)

CAS号:

2675-30-1

分子式:C14H13N5O4

  •   百科  
  • 供应商