7-(4-methyl-3-phenyl-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-chromen-2-one

CAS号:

29228-21-5

分子式:C25H18N2O2

  •   百科  
  • 供应商