1,5-diphenyl-3-(1-phenylhydrazono-ethyl)-formazan

CAS号:

874009-44-6

分子式:C21H20N6

  •   百科  
  • 供应商