5-Ethoxycarbonyl-3'-methoxymethyl-2,2',4,6-tetramethyl-3-aza-stilben

CAS号:

29789-94-4

分子式:C22H27NO3

  •   百科  
  • 供应商