3-chloromethyl-6-methyl-1-(4-nitro-phenyl)-1H-indazole

CAS号:

31736-96-6

分子式:C15H12ClN3O2

  •   百科  
  • 供应商