4-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol

CAS号:

93497-08-6

分子式:C13H11ClO2

  •   百科  
  • 供应商
  • 下游百科

    1-Chloro-4-[4-(chloromethyl)phenoxy]benzene