3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]azetidine

CAS号:

875340-81-1

分子式:C9H21NOSi

  •   百科  
  • 供应商
  • 下游百科

    4-氰基苯甲醛