5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine

CAS号:

894779-67-0

分子式:C11H13N3

  •   百科  
  • 供应商